Wat vinden de partijen?

In het Westland moet de komende 4 jaar een verplicht percentage van de nieuwe woningen voor starters gebouwd worden.

Eens.

CDA - CDA Westland wil meer bouwen voor starters, betaalbaar en passend bij hun wensen. Daarnaast moeten we instrumenten inzetten om deze woningen ook betaalbaar te houden. Een specifiek percentage zou hierbij kunnen helpen, maar een brede visie op wonen blijft het uitgangspunt.

Westland Verstandig - Helemaal eens met de stelling. Onze fractie meent dat op een perceel van 10 ha alleen maar starterswoningen en eventueel seniorenwoningen gebouwd moeten worden die goedkoop zijn en bereikbaar zijn voor onze jongere starters. Alleen op die wijze wordt de piek van zoekenden weggenomen. Door zo nu en dan enkele woningen voor starters te bouwen, wordt geen oplossing bereikt van dit grote vraagstuk van Westland.

LPF - Als LPF Westland willen we hier dan extra aan toe voegen; Westlandse starters! Wij willen als partij graag bouwen voor onze eigen mensen. Geef Westlandse starters de ruimte op de overspannen huizenmarkt.

VVD - Teveel Westlandse starters kunnen op dit moment geen geschikte woning vinden in Westland. Om dit tij te keren, moet de gemeente echt ingrijpen. Het woningaanbod moet omhoog en de bouw van nieuwe woningen en ook het tempo waarin dit gebeurt, moeten aansluiten bij de vraag van de Westlandse bevolking. Ook moeten mensen met een maatschappelijke of economische binding met het Westland voorrang krijgen op een woning. Daarnaast moeten er alternatieven komen (zoals woonboten of tiny houses) en de doorstroming van ouderen moet aangemoedigd worden. De Westlandse starterslening moet ook in stand blijven.

CU-SGP - De ChristenUnie-SGP heeft ingestemd met de Woonvisie, waarin is opgenomen dat een percentage van de nieuwe woningen gebouwd moet worden in een prijsklasse voor starters/jongeren. Wij stimuleren het versneld bouwen van flexwoningen en het omvormen van leegstaande panden in betaalbare kluswoningen en ruimte voor alternatieve woonvormen als Tiny Houses en woonboten.

GroenLinks - Westland heeft een enorm tekort aan woningen voor alle doelgroepen, niet alleen voor starters. Wij pleiten voor gemêleerde wijken waarin ruimte is voor sociale huur en het bevorderen voor doorstroom van huishoudens die nu nog in een bestaande starterswoning zitten. Daarnaast bekijken we of leegstaande panden (zoals winkelpanden) geschikt te maken zijn voor bewoning. Er moet ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor betaalbare studio’s en groepswoningen zodat jongeren ook binnen het Westland op zich zelf kunnen gaan wonen en niet verdwijnen naar de omliggende studentensteden.

D66 - In de plannen die de komende jaren gebouwd worden, worden veel dure woningen gerealiseerd. Er zijn juist goedkopere woningen nodig voor jongeren en senioren. Hiermee geven we starters een kans en creëren we doorstroming op de woningmarkt. Alle mogelijkheden die daarvoor zijn, zoals een verplicht percentage of een zelfbewoningsplicht, willen we daarvoor goed bekijken.

PvdA - Helemaal mee eens. PvdA Westland wil de komende 4 jaar 1000 sociale huurwoningen extra laten bouwen, vooral voor starters. Dit is bijna 40% van de nieuwbouw. Ook moet er meer middenhuur en sociale koop (tot 225.000) komen.

FvD - FVD is voorstander om een huizenmarkt te creëren waar lokale inwoners voorrang hebben op een (sociale) huur of koopwoning. Logischerwijs zullen starters uit het Westland dan meer kans hebben op een woning in eigen dorp/gemeente.

Oneens.

GemeenteBelang Westland - Een nieuwe norm of een verplicht percentage voor de bouw van nieuwe woningen voor starters lost het probleem van nu niet op. Voor dat die nieuwe norm soelaas biedt zijn we jaren verder. GBW wil nú het aanbod van woningen voor starters vergroten door bijvoorbeeld met de corporaties af te spreken dat ze bij de verhuur van bestaande huurwoningen een fors aantal woningen labelen met ‘alleen voor Westlandse starters’. En, omdat starters in Westland door inkomensgrenzen die corporaties hanteren jammergenoeg vaak niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning gaan wij in de lopende nieuwbouwprojecten een deel van het sociale programma niet realiseren als huurwoningen maar als koopwoning. Woningen met een verkoopprijs van circa € 200.000, door speciale voorwaarden zorgen we ervoor dat deze woningen ook jarenlang voor starters betaalbaar blijven.

Geen informatie van ontvangen. 

 -